Algemene voorwaarden​

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, ontvangstbewijzen, facturen, overeenkomsten en leveringen van goederen en/of diensten door NOVUS IT aan haar klant. 

2. Offertes en bestellingen

Offertes van NOVUS IT zijn vrijblijvend en binden haar, net zoals de klant, niet. Offertes blijven 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld. Enkel de wettige vertegenwoordigers kunnen de bestelling voor aanvaarding ondertekenen. Hij bevestigt dat hij gemachtigd is namens de onderneming die hij vertegenwoordigt te ondertekenen en maakt zich sterk dat de onderneming waarvoor hij optreedt de aangegane verbintenissen zal nakomen.

3. Levering van goederen en diensten

3.1 Levertermijn

Een eventuele overschrijding van de levertermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of boete. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken, de ontvangst van de goederen, de uitvoering van de werken of de betaling te weigeren.

3.2 Ontvangstbewijs

Bij levering van goederen of oplevering van diensten moet de klant een ontvangstbewijs ondertekenen. De ondertekening van dit document houdt de (op)levering en aanvaarding van de geleverde goederen of diensten in.

3.3 Eigendom

De eigendom van de goederen zullen pas overgedragen worden aan de klant nadat deze de algehele betaling van de prijs, eventuele interesten en schadevergoedingen ingevolge een laattijdige betaling, vereffend heeft. In geval van wanbetaling blijven de goederen eigendom van NOVUS IT. Vanaf het moment dat de goederen aan de klant worden geleverd, zullen de risico’s van het verlies of vernietiging van de goederen integraal worden gedragen door de klant.

4. Overmacht

NOVUS IT is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet‐uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle die de onderneming of haar leveranciers raken, en dit ongeacht of deze gebeurtenissen al dan niet voorzienbaar zijn geweest. De niet-nakoming door NOVUS IT van haar contractuele verplichtingen als gevolg van overmachtsituaties is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de klant, noch geeft de klant het recht op prijsvermindering of schadevergoeding.

5. Prijzen, betaaltermijn en betaling

5.1 Prijzen

NOVUS IT factureert de klant voor de goederen en diensten die de klant overeenkomstig de ondertekende bestelbon heeft besteld en aan de tarieven die deze bestelbon voor de betreffende goederen en diensten heeft vastgelegd. Facturen hebben enkel betrekking op de goederen en diensten waarnaar zij uitdrukkelijk verwijzen, met uitsluiting van alle andere goederen en diensten die bij de onderneming voor of door de klant zouden zijn besteld.

5.2 Betaaltermijn

Facturen van goederen moeten binnen de 14 dagen na de factuurdatum vereffend worden en facturen van diensten moeten binnen de 30 dagen na de factuurdatum betaald worden. Iedere vertraging in de betaling doet, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest lopen van 12 % per jaar vanaf de vervaldag met een minimum van 100 euro. Overeenkomstig de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, kan de klant zich beroepen op de gemeentelijke regels betreffende vergoeding van schade om een gelijkwaardige vergoeding te krijgen van de onderneming wanneer deze haar contractuele verplichtingen jegens de klant niet zou nakomen. Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht betreffende een factuur gedetailleerd en bij aangetekende brief worden geformuleerd binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de onderneming niet onmiddellijk optreedt tegen een tekortkoming van de klant, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking door de onderneming om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

5.3 Betaling

Alle betalingen gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer zoals vermeld op de facturen of via online betaling (zie e-mail van de factuur), contante betaling is ook mogelijk.

6. Klachten

Klachten over gebreken in geleverde goederen en/of diensten en die bij de levering of uitvoering werden vastgesteld, of redelijkerwijze konden worden vastgesteld, moet de klant indienen bij gedetailleerde aangetekende brief en dit binnen de 8 dagen na levering of uitvoering. Na deze termijn kan geen enkele klacht nog aanvaard worden. De klant kan een betaling slechts opschorten indien hij aantoont dat NOVUS IT een contractuele verplichting niet nagekomen. In elk geval kan het bedrag van de opgeschorte betaling enkel betrekking hebben op dat deel van het goed of de dienst dat betrekking heeft op de beweerde niet-nakoming van de contractuele verplichting.

7. Ontbinding

Indien er bij NOVUS IT op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen of enige andere aanwijsbare gebeurtenissen, behoudt NOVUS IT uitdrukkelijk het recht om voor nog uit te voeren leveringen van goederen en/of diensten een voorafgaande betaling te eisen. Indien de klant weigert om op het verzoek van NOVUS IT in te gaan, behoudt NOVUS IT het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden.
In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 20 % van de totale prijs van de bestelling verschuldigd. Verbreekt de klant eenzijdig het contract, dan is hij gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 20 %. Bij gerechtelijke ontbinding lastens de klant, of ontbinding door de onderneming op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, is de klant gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de totale aannemingssom. Wordt de overeenkomst ontbonden lastens de onderneming, dan kan de klant zich beroepen op de gemeentelijke regels betreffende vergoeding van schade om een gelijkwaardige vergoeding te verkrijgen van de onderneming.

8. Garantie

Wij verlenen uitsluitend garantie op door ons geleverde producten, die binnen de geldende waarborgtermijn vallen. De garantie is enkel geldig bij gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of componentenfout en zal beperkt zijn tot de garantie die verleend wordt door de leverancier of de fabrikant. Als blijkt dat de goederen voldoen aan de gestelde garantievoorwaarden van de producent, zullen ze kosteloos vervangen worden. Alle in garantie vervangen goederen of onderdelen worden eigendom van NOVUS IT.
Indien geleverde producten niet voldoen aan de gestelde garantievoorwaarden van de producent, kunnen ze vervangen worden door dezelfde of gelijkwaardige goederen of onderdelen. In geval van terbeschikkingstelling van vervangingsgoederen of -onderdelen, zullen alle bijkomende kosten van welke aard ook (o.a. wettelijke heffingen op wisselstukken, invoerrechten, btw, verzendingskosten, verplaatsing, uurlonen,…) ten laste van de klant zijn.
Elke aanspraak op garantie vervalt:
• bij oneerkundig gebruik, misbruik of gebruik van een apparatuur die afwijkt van de voorschriften van het product
• bij gebrek aan toezicht of onderhoud, door vochtigheid, corrosie, bevuiling en andere externe oorzaken zoals blikseminslag of overspanning
• bij reparaties, wijzigingen, vervanging of toevoeging van onderdelen, het openen van de apparatuur en andere ingrepen die niet door ons uitgevoerd zijn
• bij verkoop of verhuur van de apparatuur aan derde
• bij niet-nakoming van betalingsverplichtingen

9. Vertrouwelijke informatie

NOVUS IT zal alle informatie, mondeling of schriftelijk verkregen of in gelijk welke vorm ook, waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat deze vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de klant tenzij dit verplicht is door de wet of gerechtelijke instanties.

10. Aansprakelijkheid

NOVUS IT is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade of verlies van goederen, verlies van gegevens, recuperatie van gegevens, winst, inkomsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen, ongeacht of deze voortvloeit uit de niet-naleving van haar verplichtingen. NOVUS IT is tevens niet aansprakelijk in geval van schade geleden door handelingen of gebrek aan handelingen die niet uitsluitend en direct toewijsbaar zijn aan NOVUS IT. In elk geval is de aansprakelijkheid van NOVUS IT ten aanzien van de klant beperkt tot 1000 euro per voorval, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van NOVUS IT voortvloeiend uit de overeenkomst steeds beperkt is tot 50 % van de totale waarde van de overeenkomst. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor de goede werking van hard- of software die afkomstig is van derde leveranciers noch voor eventuele schade die gebeurlijk aan dergelijke hard- of software zou worden toegebracht. Wij dragen tevens geen enkele aansprakelijkheid voor verstoring van planning of door derde geëiste betalingen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Alle overeenkomsten afgesloten met NOVUS IT worden beheerst door het Belgisch recht. Bij elk geschil dat niet minnelijk kan worden opgelost tussen NOVUS IT en de klant, zullen enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd zijn.